Organisaatioilla on toiminnastaan tallennettuna valtava määrä dataa, jonka avulla organisaation toimintaa voitaisiin kehittää. Tietomassa on kuitenkin hajallaan eri tietolähteissä, ja relevantin tiedon koostaminen vaatisi paljon aikaa vievää manuaalista työtä. ReMaster on Synesa Solutionsin kehittämä työkalu, jonka avulla data voidaan muuttaa näkyväksi tiedoksi. ReMasterin luoma kokonaiskuva toimii pohjana toiminnan kehitykselle osoittamalla toiminnan pullonkaulat.

ReMaster kuvaa organisaation nykytilan ajallisesti prosessimaisessa muodossa.

ReMaster kuvaa organisaation nykytilan ja mahdollistaa toiminnan kehityksen

ReMaster-työkalu mahdollistaa organisaatioiden nykytilan analyysin. Sen avulla pystytään analysoimaan ja visualisoimaan suuriakin tietomassoja ja muuttamaan data hyödynnettävään muotoon, jonka pohjalta organisaation toimintaa voidaan kehittää.

ReMasterin avulla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Miten organisaation toiminta on tällä hetkellä toteutunut?
 • Kuinka paljon toiminta eroaa suunnitellusta toiminnasta?
 • Miten toimintaa voisi kehittää?
ReMaster tarjoaa moniportaisia hyötyjä

Kokonaisvaltaisen kuvan saaminen toteutuneesta toiminnasta tuo mukanaan lukuisia hyötyjä, jotka ilmenevät niin organisaatiolle, työntekijälle kuin potilaalle.

Ymmärrys toiminnan nykytilasta

Päällekkäisten työvaiheiden poistaminen

Potilaan nopea ja laadukas hoito

Hoidon parempi organisointi ja resursointi

Työntekijän parempi työhyvinvointi

Laskeneet toiminnan kustannukset

ReMaster-työkalun toiminnot
1. Kuvaa organisaation toiminnan nykytilan
 • ReMaster luo raakadatasta faktapohjaisen kuvauksen toiminnan nykytilasta.
 • ReMaster näyttää tiedon ajallisesti prosessimaisessa muodossa: helpottaa kognitiivista kuormaa, kun yksittäisiä lukuja ja tilastoja ei tarvitse yhdistellä itse.
2. Näyttää toiminnan kehityskohdat
 • Kokonaiskuvasta on mahdollista tunnistaa organisaation kehityskohdat, esimerkiksi hoitoa hidastavat tekijät.
 • Toiminnan kehityskohtien tunnistus toimii pohjana Synesan tapahtumapohjaiselle simuloinnille.
Mahdollisia tarkastelunäkökulmia

Eri potilasryhmien hoitopolut

Hoitoketjun pullonkaulat

Tietojärjestelmän heikkoudet

Potilaan näkökulma

Hoitohenkilökunnan näkökulma

Mikä tekee ReMasterista ainutlaatuisen?
Realistisuus
 • Nykytilan kuvaus ja sen pohjalta arvioidut kehitystoimenpiteet perustuvat organisaatioiden tietojärjestelmistä saatuun dataan, joten kuva on aidosti faktapohjainen.
 • Kun toiminnan kehityksen lähtökohtana ovat toteutunut toiminta ja todelliset faktat, kehitetyt ratkaisut ovat realistisia ja organisaation tarpeita vastaavia.
Visuaalisuus
 • Erillisten graafien ja taulukkojen sijaan ReMaster luo visuaalisen ja yhtenäisen kokonaiskuvan toteutuneesta toiminnasta.
 • Kun nykytila nähdään ajallisesti prosessimaisessa muodossa, eri vaiheiden väliset riippuvuudet on helppo nähdä.
Nopeus
 • Kuvaus perustuu tietojärjestelmistä kerättäviin faktoihin, jolloin ei tarvita hidasta työvaihetta, jossa pohjatiedot nykytilasta kerättäisiin manuaalisesti.
Objektiivisuus
 • Koska pohjatietoja ei kerätä manuaalisesti, analyysi sujuu huomattavasti tehokkaammin ja ilman vaaraa manuaalisen käsittelyn virheisiin ja subjektiivisuuteen. Tuloksena saadaan kattava kuvaus nykytilasta, jonka pohjana toimivat faktat subjektiivisten mielikuvien sijaan.