Tiedon hyödyntäminen ja samalla validin tiedon merkitys kasvavat jatkuvasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kirjattua tietoa hyödynnetään useisiin tarpeisiin. Valinnanvapauden kasvaessa asiakkaan kannalta on erittäin tärkeää, että eri palveluita voidaan vertailla luotettavasti tutkimalla niitä koskevia tietoja. Työntekijälle huolellisesti ja tarkkaan kirjattu tieto tarjoaa hänelle itselleen suojaa sekä on samalla osoitus hänen työnjäljestään. Organisaation sisällä tietojen analysoinnin näkökulmasta paikkaansa pitävä ja kattava tieto puolestaan nopeuttaa tiedon käsittelyä, jolloin tietoa voidaan käyttää ketterämmin ja reaaliaikaisesti päätöksenteossa esimerkiksi resurssien sekä tilankäytön suunnittelussa.

Tällä hetkellä tilanne voi kuitenkin olla se, ettei organisaation kaikilla tasoilla tiedetä, millä eri tavoin kirjattua tietoa voidaan hyödyntää – vaan kirjaaminen nähdään ennemminkin pelkästään välttämättömyytenä.

Kirjaamisen puutteet vaikuttavat monin tavoin

Mikäli tietoa ei ole kirjattu tai se on epätäydellisessä muodossa, tiedon hyödyntäminen vaikeutuu ja tulkinnanvaraisuus lisääntyy välittömästi.

Tilastoimattomat hoitotapahtumat ovat luonnollisesti kaikista haastavimpia ongelmakohtia puutteellisessa kirjaamisessa. Kun hoitotapahtumien olemassaolosta ei ole tietoa, tehdään helposti virhearviointia kapasiteettisuunnittelussa. Resurssitietoja analysoitaessa puuttuvat tiedot voivat puolestaan johtaa henkilöstön ei-toivottuun alimitoitukseen.

Usein organisaatiossa on lähdettävä etsimään syytä puuttuviin tietoihin, mikä on aikaa vievää ja voi rasittaa tarpeettomasti organisaation eri portaita. Joskus vaillinaisia tietoja on mahdollista täydentää hyödyntämällä jotakin toista tietolähdettä, mutta tämäkin vaihtoehto kuluttaa joka tapauksessa lisää voimavaroja. Ongelmana voi toisinaan myös olla se, että sama asia on kirjattu järjestelmiin eri tavoin, jolloin aikaa kuluu eri tietojen yhteensovittamiseen.

Tiedon kirjaaminen ja siihen kulutettu aika eivät saa mennä varsinaisen välittömän työn tärkeyden edelle.

Kun puhutaan tiedon kirjaamisen tärkeydestä, samalla pitää kuitenkin ehdottomasti muistaa, etteivät tiedon kirjaaminen ja siihen kulutettu aika saa mennä varsinaisen välittömän työn tärkeyden edelle. Tähän asetelmaan ajautumista on kaikin keinoin vältettävä. Tietojärjestelmien pitäisikin tukea nykyistä paremmin tiedon kirjaamista ja sitä kautta nopeuttaa tietojen syöttämistä.

Ensialkuun kirjaamisongelmia voitaisiin kehittää panostamalla kirjaamisstandardeihin, sillä kirjaamisessa voi olla huomattavia eroja organisaatioiden välillä tai jopa niiden sisällä. Tällä hetkellä eri tietolähteistä kerättyjen tietojen yhteismitallistaminen on aikaa vievää tai joissakin tilanteissa jopa mahdotonta. Esimerkiksi osassa Hilmo-tiedoissa, kuten jatkohoitopaikkojen kirjaamisessa, on paikoin runsaasti kirjavuutta tietojen kirjaamiskäytänteissä.

Ihanteellinen päätöksenteko on yhdistelmä kokemusperäistä ja kirjattua tietoa

Paras perusta päätöksenteolle syntyy, kun kentän kokemusperusteinen tieto yhdistyy kirjattuun tietoon. Kun toinen näistä kokonaisuuksista jää vajaaksi, ei päätöksenteossa pystytä ottamaan kaikkia osa-alueita huomioon. Tämä tilanne ei palvele työntekijöitä tai johtoa, eikä tietenkään palvelun käyttäjiä.

Kirjaamisen pitäisikin voimistaa ilmanalaa, jossa henkilöstö tiedostaa kirjaamisen kertovan johdolle, miten asiat ovat kentällä tällä hetkellä. Lisäksi henkilöstön tulisi saada ymmärrys siitä, miten tietoa käytetään päätöksenteossa ja mitä reagointivalmiuksia kirjattu tieto mahdollistaa toiminnan kehittämiseksi.

Kirjaamisen pitäisi voimistaa ilmanalaa, jossa henkilöstö tiedostaa kirjaamisen kertovan johdolle, miten asiat ovat kentällä tällä hetkellä.

Alkusyksyni on vierähtynyt jatko-opiskelijavaihdossa Denverissä tutustumassa Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään. Vierailun aikana olen saanut esitellä myös suomalaista sote-kenttää, ja yhdysvaltalaiset ovat olleet vaikuttuneita Suomen terveydenhuollon perusterveydenhuoltovetoisuudesta ja panostuksesta terveysongelmien tehokkaampaan ennaltaehkäisyyn. Miksi emme soveltaisi vastaavanlaista proaktiivista otetta myös toiminnan organisoinnissa käyttäen kirjattua tietoa perusteellisemmin hyödyksi?

Monimuotoisuudestaan ja stokastisuudestaan huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon alan kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen ei ole missään nimessä mahdottomuus. Alan ihmiskeskeisyys ei ole este luotettavien kirjaamiskäytäntöjen ja kirjatun tiedon hyödyntämiselle, sillä niihin on ylletty myös muilla palveluvetoisilla aloilla.

 

Jos haluat kasvattaa organisaatiosi eri tasojen ymmärrystä tietojohtamisen mahdollisuuksista, tutustu Synesan menetelmäosaamiskoulutukseen.

Juha Soikkeli

Juha on Synesan teknologiajohtaja. Juha vastaa tuotekehityksestä ja kaiken kaikkiaan siitä, mihin panostetaan. Juhalla on myös pääasiallinen vastuu nykytilan analyyseistä.