Organisaatioilla on toiminnastaan tallennettuna valtava määrä dataa, jota hyödyntämällä organisaation toimintaa voitaisiin kehittää. Relevantin tiedon poiminta isosta tietomassasta on kuitenkin haastavaa ja aikaa vievää. eDromos-prosessienlouhintaohjelmisto on Synesa Solutionsin kehittämä työkalu, jonka avulla data voidaan muuttaa näkyväksi prosessi- ja tilastotiedoksi vain muutamalla napin painalluksella. eDromosin luoma kokonaiskuva toimii pohjana toiminnan kehitykselle osoittamalla toiminnan pullonkaulat. Ohjelmisto on nopea ottaa käyttöön ja sopii useille eri toimialoille. eDromos soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoepisodien tai palvelupolkujen tutkimiseen.

ReMaster-2
Mitä eDromos-prosessienlouhintaohjelmisto mahdollistaa?
 • Suurien ja monipuolisten prosessidatojen louhinnan ja analysoinnin käyttäjän määrittelemän prosessimääritysten pohjalta
 • Visuaalisesti analysoitavan havainnollisen prosessigraafin tuottamisen
 • Ohjelmiston tuottamaan visuaaliseen prosessikuvaukseen sisällytetään aineistomassasta vain haettuun prosessiin liittyvät tapahtumat
 • Visuaalinen graafi esittää havainnollisessa muodossa millaisia siirtymiä eri tapahtumien välillä on ollut ja millaisia reittejä pitkin tapaukset ovat prosessissa kulkeneet. Graafin kaarien paksuus ja väri auttaa hahmottamaan tyypillisimmät siirtymätyypit ja numeeriset tiedot osoittavat tarkan tapausten, tapahtumien, asiakkaiden ja siirtymien frekvenssit
 • Prosessigraafin asettelu on muokattavissa ja graafi voidaan tallentaa
 • Graafin eri osista voidaan avata statistiikkaikkuna, jonka avulla voi visualisoida ja nähdä numeerisessa muodossa tapahtumiin ja niiden välisiin siirtymiin liittyvä lisätietoja kuten siirtymäaikajakaumat, kokonaisaikajakaumat prosessissa sekä tapahtumien lisätietojen jakaumat
 • Tuottaa prosessihakuun perustuvan tallennettavan aineiston, jota voidaan käyttää tarvittaessa muilla ohjelmistoilla tapahtuvaan analysointiin sekä simulaatiomallien tuottamiseen

eDromosin avulla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Miten organisaation toiminta on tällä hetkellä toteutunut?
 • Kuinka paljon toiminta eroaa suunnitellusta toiminnasta?
 • Miten toimintaa voisi kehittää?
 • Synesa Solutionsin eDromosToSim-konversiotyökalu muuntaa prosessikuvauksen helposti simulaatiomalliksi, jonka avulla on mahdollista tutkia prosessin muutosten vaikutusten arviointia.

  Siirry eDromosToSim:stä lisää kertovalle sivulle klikkaamalla tästä

  eDromos tarjoaa moniportaisia hyötyjä

  Kokonaisvaltaisen kuvan saaminen toteutuneesta toiminnasta tuo mukanaan lukuisia hyötyjä, jotka ilmenevät niin organisaatiolle, työntekijälle kuin potilaalle.

  Ymmärrys toiminnan nykytilasta

  Päällekkäisten työvaiheiden poistaminen

  Potilaan nopea ja laadukas hoito

  Hoidon parempi organisointi ja resursointi

  Työntekijän parempi työhyvinvointi

  Laskeneet toiminnan kustannukset

  eDromos-työkalun toiminnot
  1. Kuvaa organisaation toiminnan nykytilan
  • eDromos luo raakadatasta faktapohjaisen kuvauksen toiminnan nykytilasta.
  • eDromos näyttää tiedon ajallisesti prosessimaisessa muodossa: helpottaa kognitiivista kuormaa, kun yksittäisiä lukuja ja tilastoja ei tarvitse yhdistellä itse.
  2. Näyttää toiminnan kehityskohdat
  • Kokonaiskuvasta on mahdollista tunnistaa organisaation kehityskohdat, esimerkiksi hoitoa hidastavat tekijät.
  • Toiminnan kehityskohtien tunnistus toimii pohjana Synesan tapahtumapohjaiselle simuloinnille.
  Mahdollisia tarkastelunäkökulmia

  Eri potilasryhmien hoitopolut

  Hoitoketjun pullonkaulat

  Tietojärjestelmän heikkoudet

  Potilaan näkökulma

  Hoitohenkilökunnan näkökulma

  Mikä tekee eDromosista ainutlaatuisen?
  Realistisuus
  • Nykytilan kuvaus ja sen pohjalta arvioidut kehitystoimenpiteet perustuvat organisaatioiden tietojärjestelmistä saatuun dataan, joten kuva on aidosti faktapohjainen.
  • Kun toiminnan kehityksen lähtökohtana ovat toteutunut toiminta ja todelliset faktat, kehitetyt ratkaisut ovat realistisia ja organisaation tarpeita vastaavia.
  Visuaalisuus
  • Erillisten graafien ja taulukkojen sijaan eDromos luo visuaalisen ja yhtenäisen kokonaiskuvan toteutuneesta toiminnasta.
  • Kun nykytila nähdään ajallisesti prosessimaisessa muodossa, eri vaiheiden väliset riippuvuudet on helppo nähdä.
  Nopeus
  • Kuvaus perustuu tietojärjestelmistä kerättäviin faktoihin, jolloin ei tarvita hidasta työvaihetta, jossa pohjatiedot nykytilasta kerättäisiin manuaalisesti.
  Objektiivisuus
  • Koska pohjatietoja ei kerätä manuaalisesti, analyysi sujuu huomattavasti tehokkaammin ja ilman vaaraa manuaalisen käsittelyn virheisiin ja subjektiivisuuteen. Tuloksena saadaan kattava kuvaus nykytilasta, jonka pohjana toimivat faktat subjektiivisten mielikuvien sijaan.