Organisaation kehittäessä toimintaansa, voi olla vaikeaa päättää mikä kehityssuunnitelmista kannattaisi valita tai miten päätökset vaikuttaisivat toimintaan muualla organisaatiossa. Tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla on mahdollista virtuaalisesti testata erilaisia toimintavaihtoehtoja ja arvioida niiden vaikutuksia tapahtumaketjuun ennen pilotointia tai toteutusta. Simuloinnin pohjatietona käytetään olemassa olevaa dataa. Kun erilaiset suunnitelmat on testattu, organisaatiolle voidaan valita tietoperusteisesti parhaiten sopivat vaihtoehdot vietäväksi käytäntöön.

Synesa Solutions on ensimmäinen toimija, joka yhdistää prosessienlouhintaa ja simulointia. Perinteisesti simulointimalli on rakennettu alusta alkaen käsityönä, mutta eDromosToSim on ohjelma, joka muuntaa eDromos-sovelluksella tuotetut analyysinäkymät helposti ja nopeasti simulaatioksi. Näin ollen toimintamallien muutosten arviointi voidaan käynnistää välittömästi simulointiohjelmistossa oikeaan dataan perustuen, ilman simulointiohjelman alun raskaita määritystoimenpiteitä.

eDromosToSim tarjoaa myös helpot työkalut simuloinnin resurssien hallintaan ja simulaation visuaalisen ilmeen muuttamiseen halutunlaiseksi.

 

wisdom-logo-medium

Simulaatioiden avulla voit:

 • tunnistaa prosesseista pullonkauloja
 • testata erilaisia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toiminta
 • arvioida suunniteltujen muutosten vaikutuksia etukäteen
 • tunnistaa riskejä ja varautua niiden vaikutuksiin
 • nähdä miten muuttuva kuormitus vaikuttaisi prosessiin
Tapahtumapohjainen simulointi vastaa toiminnan kehityksen kysymyksiin

Tapahtumapohjainen simulointi mahdollistaa erilaisten kehitysideoiden arvioimisen ennen päätöksentekoa. Kyseessä on laskennalliseen mallintamiseen perustuva matemaattinen menetelmä, jonka pohjana toimii saatavilla oleva data.

Tapahtumapohjaista simulointia voi käyttää kokonaan uuden toimintamallin kehittelyyn tai testaamaan muutosten vaikutusta vanhaan toimintamalliin.

Tapahtumapohjaisen simuloinnin hyödyt
Ei häiriöitä arkirutiineihin

Organisaatiossa vältetään turhat pilotoinnit ja häiriöt päivittäisiin arkirutiineihin, kun kehitysideat testataan virtuaalisessa ympäristössä etukäteen.

Varmuutta päätöksentekoon

Tietoperusteinen päätöksenteko mahdollistuu, jolloin laajasti vaikuttavien päätösten tekeminen on vähemmän riskialtista.

Vastauksia kysymyksiin

Jos suunniteltu toimintatapa on kokonaan uusi, simulointi on lähes ainut keino vastata kysymyksiin toimintamallin toimivuudesta.

Luotettavan simulointimme pohjana toimii saatavilla oleva data

Jos suunnitteilla on muutos vanhaan toimintamalliin, pohjana toimii eDromosilla toteutettu nykytilan analyysi.
Jos suunnitteilla on kokonaan uusi toimintamalli, pohjana toimii esimerkiksi oletetut potilasmäärät tai muu saatavilla oleva data.

Mahdollisia simulointinäkökulmia

Ajallinen tehokkuus
Esimerkiksi: Kuinka nopeasti potilas pääsee hoitoketjun läpi suunnitellussa mallissa?

Työnjako
Esimerkiksi: Millä ratkaisuilla uudessa toimintamallissa voidaan poistaa päällekkäisiä työvaiheita mahdollisimman hyvin?

Tilatarve
Esimerkiksi: Montako leikkaussalia pitäisi rakentaa, jotta niitä olisi riittävästi muttei liikaa?

Synesan tapahtumapohjaisen simuloinnin edut
Faktapohjaisuus
 • Pohjana simuloinnille toimii eDromos-työkalulla tehty faktapohjainen kuvaus. Työkalun käyttö antaa simuloinnille useita etuja:
  • Simuloinnin pohjana on selvä kokonaiskuva prosessin vaiheista normaaleine vaihteluineen.
  • Nopeus: Kuvaus perustuu tietojärjestelmistä saatuun dataan, jolloin pohjatietoja nykytilasta ei tarvitse kerätä manuaalisesti.
  • Objektiivisuus: Koska pohjatietoja ei kerätä manuaalisesti, simuloinnin pohjana toimivat faktat subjektiivisten mielikuvien sijaan.
 • Lue lisää eDromosin omalta sivulta.
Visuaalisuus
 • Käyttämämme ohjelmisto mahdollistaa visuaalisen tarkastelun:
  • Simulointimallin perustana voidaan käyttää pohjapiirustusta tai muuta graafista pohjaa.
  • Potilaat sekä hoitotoimintaan osallistuvat resurssit kuvataan graafisesti, jolloin heidän logistista toimintaansa voidaan tarkastella etäisyyksien ja kulkuaikojen valossa.
 • Malliin voidaan liittää graafisia tulostauluja, jotka näyttävät ajon aikana ”reaaliajassa” eri tilojen ja resurssien käyttöasteet, jonojen tilanteet, samanaikaisten hoidettavien potilaiden määrän vaihtelun ja paljon muita tila- ja resurssisuunnittelun kannalta tärkeitä tietoja.
Organisaatiokohtaisuus
 • Simuloinnissa huomioidaan organisaation tapahtumaketjussa olevat riippuvuussuhteet ja organisaatiolla käytettävissään olevat resurssit, jolloin simuloinnin tulokset kuvaavat tarkasti organisaation todellisuutta.
 • Kun toiminnan kehityksen lähtökohtana ovat toteutunut toiminta ja todelliset faktat, kehitetyt ratkaisut ovat realistisia ja organisaation tarpeita vastaavia.
Luotettavuus
 • Synesa Solutionsin käyttämän tapahtumapohjaisen simuloinnin on tieteellisesti osoitettu olevan luotettava menetelmä muutosten vaikutusten arviointiin. Keski-Suomen NOVA-projektin jälkeen tehdyssä uusintamittauksessa todettiin, että tapahtumapohjaisella simuloinnilla toteutettu malli ennusti kehitettyjen ratkaisujen vaikutuksen 99 %:n tarkkuudella.