Synesa Solutions tarjoaa prosessilähtöistä toiminnan kehittämistä ja seurantaa suurille ja keskisuurille organisaatioille. Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, joiden käyttöön tarjoamme työtä helpottavia tiedon ja toiminnan analysoinnin sekä seurannan työkaluja. Pitkästä sosiaali- ja terveysalan tutkimustaustasta johtuen Synesa Solutions pystyy tarjoamaan laadukkaita tiedon analysoinnin työkaluja asiakkaidensa käyttöön.

Sovimme asiakkaamme kanssa yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta kehittämisprojektia aletaan toteuttaa. Henkilöstön osallistaminen toiminnan kehittämiseen on keskeisessä roolissa menestyksekkään kehitysprojektin läpiviennissä.

Vaikka Synesa Solutions onkin profiloitunut sosiaali- ja terveysalan vahvana toimijana, tarkoituksemme on tulevaisuudessa laajentaa toimintaa myös muille toimialoille. Pääperiaatteet asiakastiedon käsittelyssä soveltuvat käytettäviksi useilla toimialoilla, joissa toiminnan kuvaus liittyy joko ihmisten tai materiaalien liikkumiseen prosessin eri vaiheissa. Tavoitteenamme onkin muutaman vuoden sisällä tehdä avauksia muun muassa pankki-, vakuutus-, logistiikka- ja kaupan alan yritysten suuntaan.

Arvot

Avoimuus ja luotettavuus

Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen. Teemme työtä, jonka laatuun ja läpinäkyvyyteen asiakas voi luottaa. Kaiken toimintamme tavoitteena on lopputulos, joka tuottaa asiakkaille aidosti relevantteja vastauksia ja tuloksia oman toiminnan tueksi.

Pyrkimys kehitykseen

Uskomme, että palveluidemme avulla asiakkaan toiminta kehittyy. Tavoitteenamme on palvelujemme avulla tehostaa asiakkaan toimintaa niin taloudellisesti kuin käytännössä esimerkiksi parempana työnjakona ja työntekijöiden työkuorman vähenemisenä. Kehityksestä koituvat hyödyt ilmenevät niin asiakkaiden, organisaation työntekijöiden kuin potilaidenkin tasolla.

Asiakaslähtöisyys

Kartoitamme asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja määrittelemme toiminnan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintamme on ennen kaikkea asiakaslähtöistä, koska asiakkaan nykyinen tilanne on aina lähtökohta räätälöidylle toiminnan kehitykselle. Tiedämme, ettei sama ratkaisu sovi kaikille jo erilaisista lähtökohdista johtuen. Kehitysprojekteissa sovitut toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Visio

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa asiakkaamme pystyvät käyttämään itsenäisemmin tarjoamiamme työkaluja arkityössään ja toiminnan kehittämisessä. Lisäksi aiomme laajentaa tuoteperhettämme konsultointipalveluiden lisäksi asiakkaalle suoraan tarjottujen ratkaisujen ja ohjauksen suuntaan.

Pyrimme vahvistamaan asemaamme sosiaali- ja terveysalan vahvana asiantuntijana ja tämän jälkeen lähteä levittäytymään myös muille toimialoille lisäarvoa tuottavien ratkaisujen mahdollistajana. Kotimaisten markkinoiden lisäksi visioomme kuuluu toiminnan laajentaminen myös kansainväliselle kentälle.

Missio

Haluamme auttaa asiakkaitamme kehittämään toimintaansa tietoperusteisesti. Palveluidemme avulla luomme asiakkaille selkeän kuva siitä, kuinka he hoitavat asiakkaansa ja millaisilla muutoksilla toiminta saadaan sujuvammaksi. Tuotamme moniportaisia palveluita, joiden hyödyt ilmenevät tehokkaampana toimintana, hoitohenkilökunnan työkuorman vähentymisenä ja potilaiden parempana hoitona.